English Romana
SONDAJ

Ce program credeti ca vor avea magazinele moderne, in an centenar, de Ziua Nationala a Romaniei?

  • Program normal
  • Vor fi inchise
  • Nu stiu
Ajax Loader

Voteaza daca vrei sa vezi rezultatele!

29 Noiembrie 2018 – Ziua in care Romania a mai facut un pas inapoi, spre comertul socialist

29/11/2018 15:03

HOTARARE DE GUVERN

privind infiintarea Societatii Nationale “Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA” S.A, completarea art.3 din Hotararea de Guvern nr.30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor si suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.11 lit.m) din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 194 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 30 alin. (2) si 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Guvernul României adopta prezenta hotarâre:

Art.1 - Se înfiinteaza Societatea Nationala “Casa Româna de Comert Agroalimentar UNIREA” S.A, societate pe actiuni de interes national, cu capital integral de stat.

Art.2 - (1) Societatea Nationala “Casa Româna de Comert Agroalimentar UNIREA”S.A, denumita în continuare Societatea, este persoana juridica româna, se organizeaza si functioneaza în conformitate cu legislatia în vigoare si cu prevederile actului sau constitutiv.

(2) Actul constitutiv este prevazut în Anexa la prezenta hotarâre, care face parte integranta din aceasta.

(3) Capitalul social al societatii este detinut integral de stat. Drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului sunt exercitate de Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art.3 - (1) Capitalul social initial al Societatii este de 100.000 lei si este format din aport în numerar.

(2) Capitalul social varsat, la data constituirii, este format din aport in numerar în cuantum de 30.000 lei. Diferenta de aport în numerar se varsa în termen de maxim 12 luni de la înregistrarea societatii.

(3) Capitalul social este împartit în actiuni nominative, în numar de 10.000, cu o valoare nominala de 10 de lei fiecare.

Art.4 - Societatea are sediul social situat în municipiul Bucuresti, sector 1, Bd. Marasti, nr.61, camera 326, imobil aflat în proprietatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu- Sisesti”.

Art.5 - (1) Scopul Societatii este de a realiza un mecanism comercial functional capabil sa duca la valorificarea superioara a resurselor si productiei agricole nationale.

(2) Societatea poate desfasura complementar si activitati conexe, în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate.

Art.6 - Obiectul principal de activitate al Societatii este 4621 „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat” iar cele secundare sunt mentionate în anexa la actul constitutiv.

Art.7 - (1) Societatea este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din doi membrii, reprezentanti al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de catre un consiliu de administratie, alcatuit din 5 membri.

(2) Societatea este administrata în sistem unitar de catre consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, cu modificarile ulterioare si ale Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Membrii consiliului de administratie au mandate de 4 ani, cu exceptia primului mandat care va fi de 2 ani, perioada necesara organizarii interne si pentru operationalizarea completa a societatii.

(4) Atributiile adunarii generale a actionarilor precum si ale consiliului de administratie sunt prevazute în actul constitutiv al societatii.

(5) Actul constitutiv al societatii se poate modifica prin hotarârea adunarii generale a actionarilor, în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata.

Art.8 - Articolul 3 din Hotarârea Guvernului nr.30/2017 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor se completeaza cu un nou punct, punctul ii) care va avea urmatorul cuprins:

“ ii) înfiinteaza societati nationale si administreaza participatiile la acestea, împuternicindu-i pe reprezentantii sai în adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru cresterea competitivitatii si eficientei economice a acestor societati, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare“

Art.9 - Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 30 mii lei, la capitolul 83.01 "Agricultura, piscicultura si vânatoare”, titlul 72 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societatilor comerciale”, în vederea aplicarii prevederilor art.3 alin.(2). 3

Art.10 - Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin reprezentantii sai în adunarea generala a actionarilor, raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit art. 9.

Art.11 - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvotarii Rurale pe anul 2018.

PRIM MINISTRU

Vasilica-Viorica DANCILA

 


Toate actualitatile